Zeolity

Klasifikace

Klasifikace zeolitů je velmi problematická. Jsou k ní použita kritéria morfologická, chemická (rozdělení zeolitů na kyselé, intermediální a bazické podle parametru R), genetická a strukturní.

Morfologická

Z hlediska morfologického přístupu je možné rozdělit zeolity na Faserzeolithe (= "vláknité zeolity" - natrolit, paranatrolit, tetranatrolit, gonnardit, mesolit, skolecit, thomsonit, ferrierit, boggsit, dachiardit, mordenit, edingtonit, laumontit), Blätterzeolithe ("lístkovité nebo tabulkovité zeolity" - heulandit, klinoptilolit, stilbit, barrerit, stellerit, goosecreekit, epistilbit, brewsterit, cowlesit, amicit, gismondin, gobbinssit, garronit, phillipsit, wellsit,harmotom,montesommait, merlinot, yugawaralit) a Würfelzeolithe ("kubické zeolity" - willhendersonit, herschlit, chabazit,tschenichit, gmelinit, levyn, offretit,mazzit, erionit, bellbergit, perlialit, analcim, polucit, wairakit, faujasit, paulingit). Nedostatkem této klasifikace je nejistý vztah vnějšího krystalového omezení a vnitřní struktury.

Genetická

Genetické členění je založené na procesech vedoucích ke vzniku zeolitové parageneze. Nedostatkem této klasifikace je možnost zařazení jednoho nerostu, který vzniká několika různými procesy do několika různých hierarchicky totožných jednotek.

Podle sekundárních stavebních jednotek

Další možností je rozdělení podle tzv. sekundárních stavebních jednotek. Například v práci Gottardiho(1978) vidíme rozdělení zeolitů do 5 skupin (S4R, phillipsitu; S6R a D6R, chabazitu; 4-1, natrolitu; 5-1, mordenitu;4-1-1, stilbitu) s dalším členěním uvnitř těchto systematických jednotek na základě strukturního typu kostry.

Encyklopedický přehled minerálů

Encyklopedický přehled minerálů od J.H.Bernarda, R.Rosta a kol. rozděluje tolity podle autorů Gottardi - Galli(1985) na:

Encyklopedický slovník geologických věd

Encyklopedický slovník geologických věd(1983) zase člení zeolity do 6ti skupin:

Tschernich

Nejnověji rozděluje zeolity Tschernich(1992) podle strukturního typu alumosilikátové kostry do sedmi dílčích skupin (analcimu, chabazitu, gismondinu, heulanditu, natrolitu, harmotomu a stilbitu).

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych