Zeolity

Chemismus

Obecně uznávaný vzorec minerálů zeolitové skupiny doposud neexistuje. Např. Gottardi (1978), Gottardi a Galli (1985) uvádějí obecný vzorec zeolitů takto: MxDv[Alx + 2ySin(x + 2y)O2n]·mH2O , kde M představuje jednomocné (Li, K, Na) a D dvojmocné (Mg, Ca, Sr, Ba) kationy. Poměr Si / (Si+Al) udávající procento tetraedrů kostry, tvořených křemíkem jako centrálním atomem, označovaný jako R, RC nebo TSi se pohybuje mezi 0,5 až 0,87. Množství vody v tomto obecném vzorci je dáno vztahem n / 2 < m < n. Tschernich (1992) tento obecný vzorec potom modifikuje do podoby (Ca, Na2, K2, Ba, Sr, Mg, Cs2, Li2)H[AlnSinnO2n]·xH2O , když prvky uvedené v hranaté závorce reprezentují alumosilikátovou zeolitovou kostru, a prvky mimo tuto hranatou závorku jsou považovány za vyměnitelné kationy, obsazující kanálové dutiny zeolitové mřížky a vodu. Zároveň již Heyem(1930) bylo ukázáno, že alumosilikátový minerál s prostorovou vazbou svých strukturních jednotek (tetraedrů SiO4 a AlO4) musí splňovat podmínku poměru kyslíku ku Si + AlO / (Si + Al) = 2. Pro zeolity navíc musí platit následující poměr mezi vyměnitelnými kationy a hliníkem kostry (Ca + Mg + Ba + Na2 + K2...) / Al = 1.

Další vlastnosti zeolitů jsou již výše zmíněný poměr R, nebo RB či TSi (Mimo jiné například používaný pro rozdělení zeolitů na bazické - 0,50 < R < 0,62; intermediální - 0,625 < R < 0,75 a kyselé - R > 0,75), dále poměr Al / Si, udávající podobně jako parametr předchozí množství tetraedricky koordinovaného hliníku v porovnání s obsahem křemíku ve stejné koordinaci, a tzv. "balance error" E = 100[(Al - Alth) / Alth], kde Alth = M + 2D, která zohledňuje nábojovou rovnováhu danou vzájemnými vztahy mezitetraedricky koordinovaným hliníkem a vyměnitelnými kationty v kanálových dutinách.

Poslední aktualizace: 19.4.2005; © Pavel Brych